Our Team

(Click here for the Details of Teaching Staff)

# Name Qualification Designation
1
 Dr. Sita Ram Shahi  M.D. Dravyaguna  Principal / Prof Dravyaguna
2
 Dr. Shakharam Pendekar MD Kaya Chikitsa Professor - Kaya Chikitsa
3
 Dr. Tarlok Jindal  MD Ras Shastra Prof/ Ras Shastra
4
 Dr. Ashwani Vashista  MD Ras ShastraReader- Agad Tantra
5
 Dr. Neerja Sharma  MD Parsuti Tantra Evam Stri RogaProfessor - Parsuti Tantra Evam Stri Roga
6
 Dr. Suman Lata  MD Samhita Siddhant  Dean Academics / Professor - Samhita Siddhant
7
 Dr. Mohinder Pal Singh  MD Kriya Sharira Professor- Kriya Sharira
8
 Dr. Pradeep Kumar Sethi  MD Rog Nidan Professor - Rog Nidan
9
 Dr. Hem Prakash Sethi  MD Bal Rog Professor - Bal Rog
10
 Dr. Bhupinder Singh MD Dravyaguna Reader - Dravyaguna
11
 Dr. Monica Shrestha MD Shalya Tantra Ph D. Reader- Shalya Tantra
12
 Dr. Shikha SIkri MD Kaya Chikitsa Reader - Kaya Chikitsa
13
 Dr. Neha Thakur MD Panchkarma Reader - Panchkarma
14
 Dr.Somlata MD Rachna Sharir Lecturer - Rachna Sharir
15
 Dr. Hitesh Tatyal MD Rachna Sharir  Lecturer - Rachna Sharir
16
 Dr. Shalini Pandey MD Kriya Sharir Lecturer - Kriya Sharir
17
 Mr. Sanjay Sharma MA-Sanskrit, M.Phil Lecturer - Sanskrit
18
 Dr. Karishma MD Dravyaguna Lecturer - Dravyaguna
19
 Dr.Jyoti Sharma MD Samhita Siddhant  Lecturer - Samhita Siddhant
20
 Dr. Pooja Chambial MD Rog Nidan Lecturer - Rog Nidan
21
 Dr. Neerja Thakur MD Ras Shastra evum Bhaishjya Kalpana   - Lecturer - Ras Shastra evum Bhaishjya Kalpana
22
 Dr. Amita Abrol  MD Stri Prasooti Lecturer- Stri Prasooti
23
 Dr. Gurvail Vatta  MD Bal Rog Lecturer - Bal Rog
24
 Dr. Simarpreet Kaur MD Agad Tantra Lecturer - Agad Tantra
25
 Dr. Shikha  MD Kaya Chikitsa Lecturer- Kaya Chikitsa
26
 Dr. Harjinder Singh  MD Swasthvritta  Lecturer - Swasthvritta
27
 Dr. Monika Sharma  MD Shalya Tantra  Lecturer Shalya Tantra
28
 Dr. Abhishek Guleria MD Shalakya Tantra Lecturer - Shalakya Tantra
29
 Dr. Alka MD Panchkarma Lecturer - Panchkarma
30
 Dr. Kushal Sankhian MD Bal Rog Lecturer - Bal Rog
31
 Dr. Abhishek Sharma MD Kriya Sharir Lecturer - Kriya Sharir
32
 Dr. Savita MD Dravyaguna Lecturer - Dravyaguna
33
 Dr. Dipali Thakar MD Kaya Chikitsa Lecturer - Kaya Chikitsa
34
 Mr Sameer Gupta Ms Commerce Biostatistician
35
 Mr. H.C.Kumar Grad. Yoga Yoga Instructor