Our Team

(Details)

## Name Qualification Designation
        01  Dr. Sita Ram Shahi  MD Dravyaguna  Principal/ Prof Dravyaguna
        02  Dr. Madhavi Nagrare  MD Rachna Sharir  Professor - Rachna Sharir
        03  Dr. Ganesh Salve  MD Samhita Siddhant  Reader - Samhita Siddhant
        04  Dr. Vishal Raj Mohan Yadav  MD Ras Shastra evum Bhaishjya Kalpana  Reader - Ras Shastra evum Bhaishjya Kalpana
        05  Dr. Pooja Arora  MD Bal Roga  Lect-Bal Roga
        06  Dr. Shruti Patekar  MS Stri Roga evum Prasooti Tantra  Professor- Stri Roga evum Prasooti Tantra
        07  Dr. Sankalp Shayam  MD Kaya Chikitsa  Reader - Swastha Vritta
        08  Dr. Prafful Patil  MD Agad Tantra  Reader - Agad Tantra
        09  Dr. Mehak Kamboj  MD Rachna Sharir  Lect - Rachna Sharir
        10  Dr. Rasika  MD Bal Roga  Reader - Bal Roga
        11  Dr. Urmila Nazar  MD Kriya Sharir  Lect - Kriya Sharir
        12  Dr. Sanjay Sharma  MA-Sanskrit, M.Phil  Lect - Sanskrit
        13  Dr. Bhupinder Singh  MD Dravyaguna  Lect - Dravyaguna
        14  Dr. Dinesh Gavand  MD Ras Shastra evum Bhaishjya Kalpana  Lect - Ras Shastra evum Bhaishjya Kalpana
        15  Dr. Pradeep Tiwari  MD Kriya Sharir  Lect - Kriya Sharir
        16  Dr. Chandan Gakhar  MD Rog-Nidan  Lect - Rog Nidan
        17  Dr. Dhaval Jadhav  MS Stri Roga evum Prasooti Tantra  Lect - Stri Roga Prasooti Tantra
        18  Dr. Monica Shrestha  MS Shalya Tantra  Lect - Shalya Tantra
        19  Dr. Rashmi Joshi  MD Panch Karma  Lect - Panch Karma
        20  Dr. Ashwini Ashok  MD Swastha Vritta  Lect - Swastha Vritta
        21  Dr. Yogesh Bansal  MD Agad Tantra  Lect - Agad Tantra
        22  Dr. Tushar Vitthal Bodhke  MD Kaya Chikitsa  Reader - Kaya Chikitsa
        23  Dr. Apaschim Baranth  MD Kriya Sharir  Reader - Kriya Sharir
        24  Dr. Rajiv Kopulwar  MS Shalakya Tantra  Reader - Shalakya Tantra
        25  Dr. DhanyaKumar Jinpal Kole  MD Rog Nidan  Reader - Rog Nidan
        26  Dr. Sandeep Singh  MD Kaya Chikitsa  Lect- Kaya Chikitsa
        27  Dr. Pritpal Singh  MD Panchkarma  Lect-Panchkarma
        28  Dr. Vasu Ray  MD Kaya Chikitsa  Lect-Kaya Chikitsa
        29  Dr. Pullamawad Vitthal Reddy  MS Shalya Tantra  Lect-Shalakya Tantra
        30  Dr. Hitha K Shetty  MD Pancha Karma  Reader Panch Karma
        31  Dr. Archana Koundal  MD Samhita Siddhant  Lect-Samhita Siddhant
        32  Ms. Pooja  B.ed Yoga  Yoga Instructor
        33  Ms. Harshpreet Kaur  MBA  Biostatistician
        34  Dr. Mohit Monga  MD Swasthvritta  Lect-Swasthvritta