Our Team

(Details)

Sr. No. Name Qualification Designation
        01  Dr. Sita Ram Shahi  MD Dravyaguna  Principal/ Prof Dravyaguna
        02  Dr. Taru Mandar  MS Shalya Tantra  Professor - Rachna Sharir
        03  Dr. Ganesh Salve  MD Samhita Siddhant  Reader - Samhita Siddhant
        04  Dr. Vishal Raj Mohan Yadav  MD Ras Shastra evum Bhaishjya Kalpana  Reader - Ras Shastra evum Bhaishjya Kalpana
        05  Dr. Sunita Sudhakar Chounde  MS Stri Roga evum Prasooti Tantra  Reader-Bal Roga
        06  Dr. Shruti Patekar  MS Stri Roga evum Prasooti Tantra  Professor- Stri Roga evum Prasooti Tantra
        07  Dr. Sankalp Shayam  MD Kaya Chikitsa  Reader - Swastha Vritta
        08  Dr. Prafful Patil  MD Agad Tantra  Reader - Agad Tantra
        09  Dr. Mehak Kamboj  MD Rachna Sharir  Lect - Rachna Sharir
        10  Dr. Rekha Zala  MD Samhita Siddhant  Lect - Samhita Siddhant
        11  Dr. Urmila Nazar  MD Kriya Sharir  Lect - Kriya Sharir
        12  Dr. Sanjay Sharma  MA-Sanskrit, M.Phil  Lect - Sanskrit
        13  Dr. Bhupinder Singh  MD Dravyaguna  Lect - Dravyaguna
        14  Dr. Dinesh Gavand  MD Ras Shastra evum Bhaishjya Kalpana  Lect - Ras Shastra evum Bhaishjya Kalpana
        15  Dr. Jaspreet Kaur  MD Bal Roga  Lect - Bal Roga
        16  Dr. Chandan Gakhar  MD Rog-Nidan  Lect - Rog Nidan
        17  Dr. Aditi Gautam  MS Stri Roga evum Prasooti Tantra  Lect - Stri Roga Prasooti Tantra
        18  Dr. Ritu Pandey  MD Stri Roga evum Prasooti Tantra  Lect - Stri Roga evum Prasooti Tantra
        19  Dr. Pranauti Prakash Mestry  MD Bal Roga  Lect - Bal Roga
        20  Dr. Maruti Anand  MD Swastha Vritta  Lect - Swastha Vritta
        21  Dr. Nadeem Dildar  MD Agad Tantra  Lect - Agad Tantra
        22  Dr. Tushar Vitthal Bodhke  MD Kaya Chikitsa  Reader - Kaya Chikitsa
        23  Dr. Apaschim Baranth  MD Kriya Sharir  Reader - Kriya Sharir
        24  Dr. Rajiv Kopulwar  MS Shalakya Tantra  Reader - Shalakya Tantra
        25  Dr. DhanyaKumar Jinpal Kole  MD Rog Nidan  Reader - Rog Nidan
        26  Dr. Sandeep Singh  MD Kaya Chikitsa  Lect- Kaya Chikitsa
        27  Dr. Pritpal Singh  MD Panchkarma  Lect-Panchkarma
        28  Dr. Jatender Sharma  MS Shalya Tantra  Lect-Shalya Tantra
        29  Dr. Pullamawad Vitthal Reddy  MS Shalya Tantra  Lect-Shalakya Tantra
        30  Dr. Ravindra Balasaheb Gunjal  MS Stri Roga evum Prasooti Tantra  Professor Stri Roga evum Prasooti Tantra